موزّع الهاتف

340.6850751

من الاثنين الى الجمعة

من 9,00 إلى 19,00 

ستشارات قانونيّة

مقاربة موضوعية و ملموسة
لمواجهة المسائل القانونيّة

مساندة نفسيّة

مساعدة مباشرة  و فوريّة على تجاوز
الضّغط النّفسي و العصبي

بيت للُّجوء

ملجأ محميّ و آمن  لنبدأ
منه حياتنا من جديد

صورة liberetutte

Il Centro Antiviolenza

Il Centro Antiviolenza Liberetutte : è un luogo dove affrontare ed elaborare il trauma della violenza e gli effetti che questa produce sia sulla donna vittima sia sui figli che assistono gli atti violenti. Al centro non si viene giudicate nè si decide per le donne che vi si rivolgono,si può mantenere l'anonimato e decidere tranquillamente il da farsi. Grazie al lavoro svolto da un  gruppo composto da sole donne con una lunga esperienza sul campo,  capaci di comprendere lo stato d'animo di una donna che subisce qualsiasi tipo di violenza (fisica,psicologica,economica) il centro offre sostegno e aiuto per uscire dal vicolo cieco della violenza. Il Centro dispone di un centralino telefonico informativo ed è in grado di fornire consulenza legale, sostegno psicologico e, se necessario, un rifugio temporaneo.

Tags: