موزّع الهاتف

340.6850751

من الاثنين الى الجمعة

من 9,00 إلى 19,00 

ستشارات قانونيّة

مقاربة موضوعية و ملموسة
لمواجهة المسائل القانونيّة

مساندة نفسيّة

مساعدة مباشرة  و فوريّة على تجاوز
الضّغط النّفسي و العصبي

بيت للُّجوء

ملجأ محميّ و آمن  لنبدأ
منه حياتنا من جديد

صورة liberetutte

Perchè solo donne?

I centri antiviolenza sono gestiti solo da donne che lavorano per le donne: tale decisione afferma la capacità delle donne di auto organizzarsi per opporsi alla violenza maschile in luoghi dove non ci sono regole dettate dalla cultura maschilista.

Di conseguenza si possono così riassumere alcune parole chiave :

auto-aiuto : donne che si sostengono a vicenda e trovano soluzioni per lottare contro al violenza maschile.

auto-determinazione : riacquisire autostima,riappropriarsi della propria vita e ditutte le risorse per rendersi indipendente dal controllo del partner.

empowerment : "rafforzarsi",riguadagnare forza propria,emotiva e psicologica,per lasciare la persona violenta o cambiare una relazione impari,qualora si decida di retare "con lui".

segretezza e antidiscriminazione : ogni donna viene accolta nel massimo rispetto della segretezza senza distinzione di età, di religione,ceto sociale,culturale,etnico o professionale.

gratuità : i servizi offerti dai Centri antiviolenza sono gratuiti  per le donne che vi si rivolgono. 

Liberetutte newsletter

Stay informed on our latest news!